Όροι Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος της. Άπαντες οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας prosfores.iatrikanea.gr και δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης - επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά, και λειτουργίας αυτής, σε περίπτωση δε που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί μερικώς ή ολικώς με τους εκάστοτε όρους χρήσης και την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Εταιρία: Ο Όμιλος MEDLAB, Ηροδότου 31, Μαρούσι. Τηλ. Επικοινωνίας 210 8053176
Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα prosfores.iatrikanea.gr
Προϊόν: Το εκάστοτε προσφερόμενο σε ειδική τιμή προϊόν/υπηρεσία που προσφέρεται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας.
Προσφορά: ειδική εκπτωτική τιμή που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας για την αγορά του προϊόντος.
Προμηθευτής: Kάθε τρίτος , νομικό η φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτου γεωγραφικής εγκατάστασης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα προκειμένου να διαθέσει σε ειδικές εκπτωτικές τιμές τα προϊόντα /υπηρεσίες του.
Αγοραστής: Kάθε χρήστης ο οποίος προβαίνει σε αγορά του εκάστοτε προϊόντος / υπηρεσία .
Κουπόνι: το έγγραφο που διατίθεται στον αγοραστή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο ενσωματώνει την παρεχόμενη από τον προμηθευτή προσφορά και το οποίο πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον αγοραστή για την παραλαβή των υπηρεσιών/προϊόντων.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν προς τους χρήστες προϊόντα και υπηρεσίες τους σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων εκτός εάν διαθέτει δικά της προϊόντα.

Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κουπόνια, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε κουπόνι ενσωματώνει την προσφορά στην οποία οι αγοραστές συμμετείχαν επιτυχώς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο αγοραστής θα αξιώνει να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε, εξοφλώντας απευθείας στον προμηθευτή την αξία μετά έκπτωσης της υπηρεσίας/προϊόντος.

Η Εταιρία θα θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την ειδική εκπτωτική τιμή, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρία θα ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς και να λάβει προς εκτύπωση το κουπόνι, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόκτηση περισσοτέρων κουπονιών και για τη χρήση τους από συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο προμηθευτής.
Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ''τρέχει'' σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν την προσφορά.

Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληροί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ
Ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει το κουπόνι, αφού εγγραφεί στο σύστημα και εκτυπώνοντας το.

Η έκδοση απόδειξης θα γίνεται από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή με την επίδειξη και χρήση του εκάστοτε κουπονιού, και με την εξόφληση της ειδικής εκπτωτικής τιμής που αναγράφεται στο κουπόνι.
Το εκάστοτε κουπόνι ενσωματώνει την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων για τη συγκεκριμένη προσφορά που αγοράστηκαν. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο αγοραστής να τα συμψηφίσει με άλλο προϊόν ή υπηρεσία του προμηθευτή ή να ζητήσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο για να επιστρέψει το κουπόνι.

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουπόνι μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, ενώ δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση έναντι της Εταιρίας ή του προμηθευτή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως διαμεσολαβητής και όχι ως αγοραστής. Συνεπώς, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει ο προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της προσφοράς.

Η Εταιρία ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προϊόντα που εμπορεύεται η ίδια.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα prosfores.iatrikanea.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορά με την παρεχόμενη κάθε φορά προσφορά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν του κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την Απόκτηση των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του ν.2472/1997. Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να αποκτήσει κάποια από τις προσφορές.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα (ηλεκτρονική διεύθυνση) γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας και της Εταιρείας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρίας θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα καθίστανται τα Δικαστήρια Αθήνας.